RUT-AVDRAG

Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. Material och resekostnader ger inte rätt till rotavdrag.

Vad omfattar ROT?

Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. Material och resekostnader ger inte rätt till rotavdrag.

A
ALTAN – SMÅHUS
Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion. Altanen ska vara i trä eller på gjuten platta. Plattor på marken räknas till markarbeten och ger inte rätt till skattereduktion.

ALTAN – BOSTADSRÄTT
Skattereduktion medges inte för att bygga eller bygga om och reparera en altan som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.

ANLÄGGNINGSARBETE
Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion. 

ARKITEKTKOSTNAD
Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion. 

ARRENDERAD BOSTAD
Rotarbeten som utförs i bostad som arrenderas ger inte rätt till skattereduktion.

ASFALTERING
Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.

 
B
 
BADRUM
Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.

BADRUMSINREDNING
Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion. 

BALKONG — BOSTADSRÄTT
Nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för de arbeten som utförs på insidan av ytterväggen och som har ett direkt samband med nybyggnaden av balkongen. Inte heller arbetskostnaden för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion. 

BALKONG — SMÅHUS
Tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.

BARNS HUSHÅLL
Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är ägare till barnets bostad kan skattereduktion medges för de rotarbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG
Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.  

BERGVÄRME
Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BIDRAG
Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

BLANDARE
Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.  

BOSTAD I UTLANDET
Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion för ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

BOSTADSRÄTT
Äger kunden en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan kunden få skattereduktion för rotarbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana rotarbeten som utförs i lägenheten och som kunden svarar för som ger rätt till skattereduktion. Kunden kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt kunden dem.

BORTFORSLING
Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial och annat skräp. Till bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte m.m.) transporteras bort från bostaden.

BRASKAMIN
Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.   

BREDBAND

Nedgrävning av ledningar för bredband på den egna tomten ger rätt till skattereduktion. Den del av arbetet som utförs utanför tomten, t.ex. på gatan ger inte rätt till skattereduktion. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad. Installationen av bredbandet inne i bostaden ger inte heller rätt till skattereduktion. Observera att  även om fast pris används, måste fördelningen mellan skattereduktionsgrundande arbete respektive ej skattereduktionsgrundande arbete spegla det verkliga förhållandet.

BRUNNSBORRNING
Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BRYGGOR
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till skattereduktion eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.  

BYGGLOVSHANDLINGAR
Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion. 

BYGGNAD PÅ OFRI GRUND
Rotarbeten på småhus på ofri grund kan ge rätt till skattereduktion. Rotarbeten som utförs på tomtmarken där byggnaden är belägen ger inte rätt till skattereduktion.

C

CARPORT
Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. En carport får anses vara ihopbyggd med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och carporten eller om carportens yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.

CENTRALDAMMSUGARE
Installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion.
 
D
 
DRÄNERING
Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

DÖDSBO
Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger inte rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

Skattereduktion för rotarbete för dödsbodelägare

DÖRRAR I SMÅHUS
Byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till skattereduktion. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduktion.  

DÖRRAR I BOSTADSRÄTT
Byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för byte av innerdörrar. Tillverkning av måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

E
 
EKONOMIBYGGNAD
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.

ELANSLUTNING
Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 
ELARBETEN — SMÅHUS
Elarbeten på byggnaden, småhuset eller ett befintligt komplementhus, ger rätt till skattereduktion. Exempel på elarbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag. Elinstallationer i trädgården ger däremot inte rätt till skattereduktion.

ELARBETEN — BOSTADSRÄTT
Elarbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att elarbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna.

Exempel på elarbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av elcentral (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

ENERGIDEKLARATION
Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion.

EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
Rotarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.
 
F
 
FASADTVÄTT
Fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.

FIBERDRAGNING

Nedgrävning av ledningar för bredband på den egna tomten ger rätt till skattereduktion. Den del av arbetet som utförs utanför tomten, t.ex. på gatan ger inte rätt till skattereduktion. Kostnad för maskiner räknas inte till arbetskostnad. Installationen av bredbandet inne i bostaden ger inte heller rätt till skattereduktion. Observera att  även om fast pris används, måste fördelningen mellan skattereduktionsgrundande arbete respektive ej skattereduktionsgrundande arbete spegla det verkliga förhållandet.

FJÄRRVÄRME – SMÅHUS
Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

FJÄRRVÄRME — BOSTADSRÄTT
Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. 

FRIGGEBOD
Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS
Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

FUKTMÄTNING
Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion.  

FÖNSTER — BOSTADSRÄTT
Byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Vid fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerfönster rätt till reduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren rätt till skattereduktion. 

FÖNSTER – SMÅHUS
Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion. Arbete med fönster som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte skattereduktion för någon del av det arbete som utförts. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till skattereduktion.  Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

Skattereduktion för husarbete – försäkringsersättningar

FÖRÄLDERS HUSHÅLL
Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion. För skattereduktion för rotarbete gäller dock att den som ansöker om skattereduktion  också är den som äger förälderns bostad.

G
 
GARAGE
Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND
Åtgärder för att förhindra till exempel fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

GRÄSMATTA
Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.HISS —I BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Renovering av hiss i bostadsrättsförening ger inte rätt till skattereduktion.

HÄNGRÄNNOR
Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.

I

INFILTRATIONSANLÄGGNING
Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

INSTALLATION
Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.

J
 
JORDVÄRME
Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 
K
 
KAKELUGN
Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.

KOMMUN
Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag


KOMPLEMENTHUS
Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.   

KONVERTERINGSSTÖD
Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har kunden som fastighetsägare erhållit detta kan kunden inte få skattereduktion för det arbete som kunden har fått konverteringsstöd för. 

KOOPERATIVA HYRESRÄTTER
Rotarbeten som utförs i kooperativa hyresrätter ger inte rätt till skattereduktion. 

KRANAR
Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

KVALITETSANSVARIG
Arbete som kvalitetsansvarig ger inte rätt till skattereduktion.

KÖK
Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

KÖKSFLÄKT
Montering av köksfläkt ger rätt till skattereduktion eftersom det normalt är förenat med visst byggarbete. Service av köksfläkt ger inte rätt till skattereduktion.

L
 
LARM
Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP
Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

LÅS – BOSTADSRÄTT
Byte av lås i ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.

LÅS – SMÅHUS
Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

M

MARKARBETEN – BYGGNAD PÅ OFRI GRUND, ARRENDETOMT 
Rotarbeten som utförs på tomtmark som småhusägaren inte själv äger ger inte rätt till skattereduktion, se även byggnad på ofri grund.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING
Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

MARKISER – SMÅHUS
Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.

MARKISER — BOSTADSRÄTT
Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till skattereduktion.  

MASKINKOSTNADER
Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN — BOSTADSRÄTT
Målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion. Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger inte rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN — SMÅHUS
Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

MÄTNINGSARBETEN
Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.

N
 
NYBYGGNATION
Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion. Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2004 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdeår 2005 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2011 o.s.v.

NYBYGGNATION – VÄXTHUS
Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion. 

NYBYGGNAD — RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA ETT NYTT
Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus.

Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

NÄRINGSBOSTAD
En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.

O

OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS
Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

P
 
PERSIENNER
Montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.

POOL
Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset.

Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.

R
 
RADON
Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

S

SANITETSPORSLIN
Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

SERVICE OCH REPARATIONER
Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion.

SKADEDJUR
Skadedjursbekämpning ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för bekämpning av mördarsniglar. 

SKORSTEN – BOSTADSRÄTT
Reparation av skorsten i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion.

SKORSTEN- SMÅHUS
Reparation av skorsten på småhus ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt till skattereduktion. 

SMÅHUS
Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.

SOLPANELER
Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.

STAKET
Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion. 

STENSÄTTNING
Stensättning ger inte rätt till skattereduktion. 

T

TAK – SMÅHUS
Lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till rotavdrag, oavsett material. Även tvätt av tak ger rätt till rotavdrag. Kostnader för arbeten som utförs i företagets lokaler, exempelvis plåtarbeten, ger inte rätt till skattereduktion.

TAKPANNOR
Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion. 

TILLBYGGNAD
Om kunden låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

TILLÄGGSISOLERING
Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.

TOMTRÄTT
Tomträttsinnehavare likställs med ägare av fastighet.

TRAPPA
Reparation eller byte av entrétrappor ger rätt till skattereduktion. 

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP
Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

U
 
UTBYGGNAD — FÖRRÅD
Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.
 
V

VATTENLEDNING
Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VEDSPIS
Montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.

VENTILATION
Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.

VÄRME
Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VÄRMEPANNA
Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion. 

VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion. 

 

Redo att kontakta oss för ert nästa projekt?

Rulla till toppen